آخرین اخبار مدارس


22 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 آباندبستان پسرانه سما

14 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

13 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نظام حقوق زن در اسلام

شهید مرتضی مطهری

مقام زن

دبستان دخترانه سما

سیاه دل

کورنلیا فونکه

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آزمایش های علمی خانوادگی

پت مورفی-الن کلاگس-لیندا شور

آزمایش های شگفت انگی

دبستان دخترانه سما

اکسیژن و هم بازی هایش

سرور کنبی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان دخترانه سما

آشپزی با گل:آبنبات چوبی و بیسکوییت ها

نیلوفر میرمحمدی

هنر و کار دستی

دبستان دخترانه سما

غوص عمیق

جمشید خانیان

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاکهای نرم کوشک

همرزمان شهید

خاطرات شهید برونسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان دخترانه سما

طلسم سیاه دل

کورنلیا فونکه

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

رمان

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رامیلا صفی خانی

روش های علمی به آرامش رسیدن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه طاهری

انواع ورق

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

پارسا اجلي

1387/08/22

دبستان دخترانه سما

زهرا جليلوند

1386/08/19

دبستان پسرانه سما

حامد نيكخواه

1389/08/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نهال بهاريان خوشخو

1384/08/17

دبستان پسرانه سما

علي نقدي

1385/08/20

دبستان دخترانه سما

سيده الهه فهري

1389/08/16

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدرضا نقيبي

1386/08/18

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

مهراس بني آدم درياسري

1384/08/19

دبستان پسرانه سما

مهدي تقوي

1387/08/16

دبستان پسرانه سما

رهام اسدي

1387/08/22

دبستان پسرانه سما

كوروش رسولي

1388/08/20

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مديسا اوجاق فقيهي

1383/08/19

دبستان پسرانه سما

پرهام اسدي

1387/08/22

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيداميرعلي بطحايي

1379/08/18

دبستان پسرانه سما

ماني تقوي

1387/08/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حسني

1384/08/17

دبستان پسرانه سما

علي محمدي

1388/08/19

دبستان پسرانه سما

علي بيگدلي

1389/08/17