مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب116632

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب13492

کارمندان فعال

مدرسه خوب773

مدارس فعال

مدرسه خوب179

شهرهای فعال